1

اخبار و اعلانات

انتخاب و معرفی داور برگزیده مجله

هیئت تحریریه مجله در جلسه مورخ 9 آذر ماه 1399 مصوب کردند که داور(ان) برگزیده مجله در هر سال انتخاب و ضمن معرفی از ایشان تقدیر گردد

1399/09/09