ارسال مقاله جدید

صفحه 1 از 10

نوع مقاله را انتخاب کنید

برای ارسال مقاله باید اطلاعات مورد نیاز در مراحل زیر را وارد کرده و در مرحله تکمیل ارسال مقاله روی دکمه ارسال مقاله کلیک کنید. مقالاتی که تا 30 روز تکمیل نشوند، از سامانه حذف می شوند. انتخاب نوع مقاله برای ارسال ضروری می باشد.

عنوان مقاله

مشخصات شما

مشخصات نویسندگان

مشخصات نویسندگانی (غیر از شما) که در نوشتن این مقاله مشارکت داشته اند را وارد کنید. هنگامی که اقدام به ورود مشخصات مقاله می کنید، نام شما به عنوان نویسنده "عهده دار" مقاله در سامانه ثبت می شود. نویسنده عهده دار مقاله [Corresponding Author] ، صاحب مقاله شناخته می شود و تمامی مراحل پیگیری مقاله به وسیله او انجام خواهد گرفت.

چکیده مقاله را وارد کنید

چکیده می تواند از یک فایل دیگر مانند MS Word کپی و در اینجا اضافه شود. تعداد کلمات مجاز برای چکیده 150 تا 250 کلمه می باشد.

تعداد کلمات مجاز برای چکیده دوم 150 تا 250 کلمه می باشد.

کلیدواژگان را وارد کنید

کلیدواژگان مرتبط با مقاله را وارد کنید. کلیدواژگان باید با "؛" "،" "," یا ";" از همدیگر جدا شده باشند

تعداد کلیدواژگان مورد نیاز: 3 تا 5 کلیدواژه

کلیدواژه‌ها [English]

توضیحات تکمیلی مربوط به مقاله را وارد کنید

هر گونه توضیحی که لازم است در مورد این مقاله برای هیات تحریریه ارسال کنید در اینجا وارد نمایید.

توضیحات در مقاله شما نمایش داده نمی شود

داور پیشنهادی

داوری که مایلید مقاله شما را داوری کند، معرفی نمایید با استفاده از جدول زیر مشخصات داور پیشنهادی را به سامانه اضافه و برای آن دلیل تمایل خود را بیان کنید. توجه کنید که مجله ممکن است از داور پیشنهادی شما استفاده نکند، اما این کار مجله را در انتخاب داوران تخصصی، یاری می نماید.

فایل‌های مرتبط با مقاله خود را از اینجا ارسال کنید

انواع فایل‌های مجاز برای فایل اصلی مقاله عبارتند از: DOC, DOCX

بسمه تعالی اینجانب به عنوان نویسنده مسئول مقاله با اطلاع کامل از رویه‌ها و ضوابط ارائه مقاله در نشریه علمی پژوهشی و فناوری زمین سازه صدرا ، این تعهدنامه را تکمیل و کلیه مندرجات آنرا تایید می‌نمایم و متعهد می‌شوم که این مقاله فاقد مطالب طبقه‌بندی و محدودیت انتشار بوده و قبلاً به هیچ یک از نشریات داخل و خارج کشور ارسال یا در هیچ یک از آنها چاپ نشده و به طور همزمان برای مؤسسات دیگر ارائه نگردیده است.