دکتر سید علیرضا آشفته

رشته تخصصی: مهندسی معدن و زمین‌شناسی اقتصادی

مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور زمین سازه صدرا

رزومه 

دکتر آرش ابراهیم آبادی

رشته تخصصی: مهندسی معدن و زمین‌شناسی اقتصادی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

رزومه 

دکتر علی عابدینی

رشته تخصصی: زمین‌شناسی اقتصادی

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

رزومه

دکتر علی اصغر کلاگری

رشته تخصصی: زمین‌شناسی اقتصادی

عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

رزومه

دکتر صمد علیپور

رشته تخصصی: زمین‌شناسی اقتصادی

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

رزومه

دکتر پریسا سادات آشفته

رشته تخصصی: مهندسی عمران آب

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

رزومه

دکتر هادی حمیدیان شورمستی

رشته تخصصی: مهندسی معدن و زمین‌شناسی اقتصادی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

رزومه

دکتر محمد امینی فارسانی

رشته تخصصی: زبان انگلیسی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

رزومه

دکتر امیر دانش زاده

رشته تخصصی: زبان انگلیسی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

رزومه

image_print