اعضای هیئت تحریریه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر سید علیرضا آشفته

رشته تخصصی: مهندسی معدن و زمین‌شناسی اقتصادی

سمت: مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور زمین سازه

تماس: 09121341857

رزومه

سردبیر: دکتر علی عابدینی

رشته تخصصی: زمین‌شناسی اقتصادی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

تماس: 09143186347

رزومه

دبیر تحریریه: دکتر صمد علیپور

رشته تخصصی: زمین‌شناسی زیست‌محیطی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

تماس: 09141414602

رزومه

عضو هیئت تحریریه: دکتر پریسا سادات آشفته

رشته تخصصی: مهندسی آب

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه قم

تماس: –

رزومه

عضو هیئت تحریریه: دکتر رویا سادات آشفته

رشته تخصصی: مهندسی مکانیک

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

تماس: –

رزومه

عضو هیئت تحریریه: دکتر علی اصغر کلاگری

رشته تخصصی: زمین‌شناسی اقتصادی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز

تماس: –

رزومه

عضو هیئت تحریریه: دکتر آرش ابراهیم آبادی 

رشته تخصصی: مهندسی استخراج معدن 

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

تماس: –

رزومه

عضو هیئت تحریریه: دکتر هادی حمیدیان شورمستی

رشته تخصصی: مهندسی استخراج معدن

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

تماس: –

رزومه

عضو هیئت تحریریه: دکتر محمد امینی فارسانی

رشته تخصصی: زبان و ادبیات انگلیسی

سمت: عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

تماس: –

رزومه

کارشناس نشریه: مهندس علیرضا لچینانی

رشته تخصصی: برنامه‌ریزی و آمایش سرزمین

سمت: مدیر مسئول فرهیختگان دانشگاه

تماس: 09121308639

رزومه