نام داور رشته تخصصی/ سمت یا سازمان
رحیم آزاد دکترای مهندسی استخراج معدن، مدیر معادن شرکت کانی فرآوران
حمیدرضا اشتری دکترای مهندسی استخراج معدن، کارشناس ژئوتکنیک استرالیا
حسین بی باکیان سنگسر دکترای مهندسی استخراج معدن، مدیر معادن شرکت سیمان سنگسر
جواد محولاتی دکترای مهندسی مکاترونیک، مدیر کنترل کیفیت شرکت آلومینای ایران
image_print