داوران

نام داور رشته تخصصی/ سمت سازمانی
جواد محولاتی دکترای مهندسی مکاترونیک، مدیر کنترل کیفیت شرکت آلومینای ایران
حسین بی‌باکیان سنگسر دکترای مهندسی استخراج معدن، مدیر معادن شرکت سیمان سنگسر و نیاکان سنگسر
رحیم آزاد دکترای مدیریت کارآفرینی، مدیر معادن شرکت کانی فرآوران تهران
حمید اشتری دکترای مهندسی مکانیک سنگ، سرپرست کارگاه ژئوتکنیک سیدنی استرالیا