`

`

توضیح تصویر

مدیر مسئول 

دکتر سید علیرضا آشفته

رشته تخصصی: مهندسی معدن - زمین شناسی اقتصادی

استاد دانشگاه و مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور ژئودالامپر

وب سایت: www.ashofte.ir

سردبیر

دکتر داریوش اسماعیلی

رشته تخصصی: سنگ شناسی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

وب سایت: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/dsmaeiliاعضای هیئت تحریریه


دکتر علی عابدینی

رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

وب سایت: 

http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=241&Ln=faدکتر صمد علیپور

رشته تخصصی: زمین شناسی اقتصادی

عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

وب سایت: 

http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.alipour


دکتر پریسا سادات آشفته

رشته تخصصی: مدیریت منابع آب

عضو هیئت علمی دانشگاه قم

وب سایت:

http://profs.qom.ac.ir/Portal/home/?person/24435/7444/100245/


دکتر هادی حمیدیان شورمستی

رشته تخصصی: مهندسی استخراج معدن

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
دکتر محمد امینی فارسانی

رشته تخصصی: زبان انگلیسی

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت

وب سایت: 

https://its.iust.ac.ir/profile/mohammad_farsani


دکتر امیر دانش زاده

رشته تخصصی: زبان انگلیسی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

وب سایت: 

http://s3.picofile.com/file/8371376718/CV_dr_Daneshzadeh.pdf.html


دکتر رویا سادات آشفته

رشته تخصصی: مکانیک

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعتدکترحسین بی باکیان سنگسر

رشته تخصصی: معدن

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر
دکتر رحیم آزاد

رشته تخصصی: مدیریت معدنی